footerFoto


widgetkit inzetje BDG

Buiten de Grenzen

Zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Beleid voor meer en hoog begaafde leerlingen op de Primo scholen

Primo-vpr heeft zich in de afgelopen jaren gericht op de begeleiding van begaafde leerlingen door middel van het Buiten de Grenzen programma. In die subsidie periode zijn de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de Primo-scholen ingebed in de zorgstructuur van passend onderwijs.

De begeleiding van ‘kinderen die in staat zijn tot het neerzetten van een excellente cognitieve prestatie’, blijft ook in het jaar 2018-2019 een uitdaging, die op schoolniveau en in bovenschoolse plusgroepen verder ontwikkeld wordt.

De begeleiding van begaafde leerlingen vindt voor het overgrote deel plaats op de scholen.  Voor specifieke vragen kunnen leerkrachten terecht bij de BdG-coördinator.

In de bovenschoolse plusgroepen wordt één dagdeel per week gewerkt aan specifieke doelstellingen zoals Leren leren, onderzoeksvaardigheden en bv. filosofie. Doelstelling van de bovenschoolse plusgroep is naast het onderwijsaanbod, het samenzijn met niveaugelijken. In de plusgroepen worden materialen en lessen onderzocht en beoordeeld.
Op Helinium en Maerlant wordt voor leerlingen uit de groepen 8 een plusaanbod gerealiseerd in samenwerking met Buiten de Grenzen.
Belangrijk is om op te merken, dat de toegankelijkheid van de activiteiten voor alle scholen gelijk is. De mate waarin de school actief is in het programma verschilt.

Een groep betrokken ouders draagt in de BDG-ouderklankbordgroep specifieke kennis aan, vanuit hun eigen ervaring. Eén ouder van elke school is hierbij welkom, in overleg met de directie van de school.


Meer informatie over (hoog) begaafdheid is onder andere te vinden op:

www.infohoogbegaafd.nl
www.lich.nl
www.ru.nl/fsw/cbo/