MR

Medezeggenschapsraad

Leden MR obs 't Schrijverke 2023-2024:

Oudergeleding: Sandra en Jemilla
Personeelsgeleding: Natasja en Angela

Vergaderdata MR 2023-2024:

2023: 21 september en 13 november
2024: 15 januari, 28 april en 17 juni

Waarom is er een MR?

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. Het gaat dus voornamelijk om de ‘zakelijke’ beleidsmatige zaken die met school te maken hebben.

Wie zitten er in de MR?

  • In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding).
  • Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.
  • Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van 3 jaar.
  • Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is herkiesbaar zolang hij/zij aan de school verbonden is.

Welke bevoegdheid heeft de MR?

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de directie een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd.

Bij het adviesrecht geldt dat de directie een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school.

Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Wanneer vergadert de MR?

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, behalve voor die onderdelen waar het vertrouwelijke zaken betreft. U bent van harte welkom om een vergadering bij wonen, u dient dit dan wel van te voren even te melden bij de voorzitter.

De notulen van de MR vergaderingen zijn beschikbaar op deze website (onderaan deze pagina)

Als u vragen heeft, of een punt in de MR vergadering aan de orde zou willen stellen, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de MR. Of een e-mail sturen aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waar vindt u meer informatie?

Uiteraard kunt u de MR-leden persoonlijk benaderen voor vragen of opmerkingen. Ook kunt u informatie vinden op de volgende websites:

©2023 obs 't Schrijverke | downloads | kennismaken | lipdub | contact

website: Vuijst Visuals